خانه های بوم گردی قشم

اقامتگاه بوم گردی بادگیران سهیلی قشم
اقامتگاه بوم گردی بادگیران سهیلی قشم

هرمزگان / سهیلی

اقامتگاه بومگردی خانه دوست قشم
اقامتگاه بومگردی خانه دوست قشم

هرمزگان / سوزا

اقامتگاه بوم گردی لرد سوزا قشم
اقامتگاه بوم گردی لرد سوزا قشم

هرمزگان / سوزا

اقامتگاه بومگردی مدالی قشم
اقامتگاه بومگردی مدالی قشم

هرمزگان / گوران

اقامتگاه بومگردی فتاحی قشم
اقامتگاه بومگردی فتاحی قشم

هرمزگان / شیب دراز

اقامتگاه بومگردی کلودنگ دهخدا قشم
اقامتگاه بومگردی کلودنگ دهخدا قشم

هرمزگان / دهخدا

اقامتگاه بوم گردی ناخدا امینی قشم
اقامتگاه بوم گردی ناخدا امینی قشم

هرمزگان / طبل

اقامتگاه بوم گردی فین دولفین قشم
اقامتگاه بوم گردی فین دولفین قشم

هرمزگان / شیب دراز

اقامتگاه بومگردی نچیدار قشم
اقامتگاه بومگردی نچیدار قشم

هرمزگان / چاهو شرقی

اقامتگاه محلی سفار قشم
اقامتگاه محلی سفار قشم

هرمزگان / بندر لافت

اقامتگاه بومگردی خالو قشم
اقامتگاه بومگردی خالو قشم

هرمزگان / نقاشه